Rezydencja podatkowa

Instytucje finansowe w Polsce, w tym Bank Nowy S.A., na mocy obowiązujących przepisów prawa, zobligowane są do wypełniania szeregu czynności w związku z procesem ustalania rezydencji podatkowej swoich klientów. Obowiązki te określone są w opisanych poniżej ustawach: O wymianie informacji dla celów podatkowych z innymi państwami (tzw. Ustawa CRS) oraz o realizacji umowy międzyrządowej z rządem USA (tzw. FATCA)


CRS


Ustawa obowiązuje od dn. 01.05.2017 (Dz. U z dn 09.03.2017, poz. 648) i nakłada na Bank obowiązek wypełnienia międzynarodowego postanowienia o nazwie Common Reporting Standard, określającego zasady identyfikacji rezydencji podatkowej klientów Banku. W tym celu Bank wykorzystuje posiadane już dane osobowe i teleadresowe swoich klientów, a także może poprosić klienta o dostarczenie do kopii lub oryginałów dodatkowych dokumentów. W stosunku do klientów nowych, tj. klientów nawiązujących relację z Bankiem od dn. 01 maja 2017 r. Bank prosi o złożenie stosownego oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej, będącego wymogiem formalnym niezbędnym do zawarcia umowy rachunku.

Dane osobowe klientów, zidentyfikowanych jako rezydenci podatkowi innego państwa niż Polska, przekazywane są na mocy wspomnianej ustawy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który następnie przekazuje je do odpowiednich organów administracji skarbowej państwa, w którym klient ma rezydencję podatkową. W zamian państwa uczestniczące w Common Reporting Standard przekazują Szefowi KAS analogiczne informacje o polskich rezydentach podatkowych przebywających w tych państwach.FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)


Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych do celów podatkowych (FATCA) została przyjęta w USA w 2010 r. Umowę w sprawie FATCA rządy Polski i Stanów Zjednoczonych podpisały 7 października 2014 r. Ustawę o ratyfikacji tej umowy Sejm uchwalił pod koniec marca 2015., a ówczesny prezydent Bronisław Komorowski podpisał ją na początku maja 2015 r. Jej implementacja do polskiego porządku prawnego nastąpiła ustawą z dn. z dnia 09 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712).

Ustawa ma zapobiegać wykorzystywaniu zagranicznych instytucji finansowych do ukrywania dochodów i tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego przez amerykańskich podatników. W związku z tym polskie instytucje finansowe zostały zobowiązanie do przekazywania do administracji podatkowej USA danych o rachunkach, których właścicielami są amerykańscy podatnicy (osoby mające miejsce zamieszkania, obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w USA).

Obowiązek ten jest obowiązkiem ustawowym i wypełniany będzie przez odebranie od Klienta (przed zawarciem umowy prowadzenie o rachunku bieżącego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego, rachunku lokaty terminowej lub karty kredytowej) stosownego oświadczenia, tzw. "Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej", którego wzór znajduje się poniżej. Bank Nowy S.A. zobowiązany jest mocą ustawy do przekazywania za pośrednictwem Ministra Finansów do amerykańskiej administracji podatkowej danych dotyczących salda rachunku każdego Klienta, posiadającego amerykańską rezydencję podatkową.

Bank Nowy S.A. zobowiązany jest również na mocy tej samej ustawy do weryfikacji prawdziwości danych, podanych przez Klienta w Oświadczeniu o statusie rezydencji podatkowej i w razie konieczności do kontaktu z Klientem celem uzupełnienia danych (takich jak TIN lub GIIN) lub wyjaśnienia wątpliwości.

Za złożenie fałszywego oświadczenia na mocy powołanej ustawy grozi odpowiedzialność karna.Blokada rachunku FATCA


Regulacja FATCA jest to Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, która ma na celu ograniczenie unikania opodatkowania środków podlegających opodatkowaniu zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

Analogiczne rozwiązanie zakładające wymianę określonych informacji podatkowych pomiędzy wszystkimi państwami zostało opracowane na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zatytułowane Common Reporting Standard i na terytorium Unii Europejskiej wdrożone dyrektywą 2014/107 i wdrażane do krajowego porządku prawnego ustawą o wymienia informacji podatkowych z innymi państwami (UC17) w chwili obecnej ten projekt ustawy ma być procedowany przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Obowiązek złożenia oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej związany jest z posiadaniem rachunku finansowego prowadzonego przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń. Co ważne ze względu na ramy czasowe obowiązywania regulacji FATCA możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami rachunków.

Pierwszy z nich to rachunki które zostały otworzone do dnia 30 czerwca 2014 r. (tzw. rachunki stare) w stosunku do których weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych klienta posiadanych przez instytucje finansowe. W odniesieniu do rachunków starych instytucje są upoważnione do żądania oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej lub dokumentów potwierdzających status podatkowy klienta.

Drugi rodzaj to rachunki otwarte od 1 lipca 2014 r. do 1 grudnia 2015 r.(tzw. rachunki z okresu przejściowego) w ich przypadku klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej, a instytucja może weryfikować treść złożonego oświadczenia, żądając przedstawienia dokumentów. Instytucja finansowa w przypadku nieotrzymania oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej przed 1 grudnia 2016 r. jest zobowiązana do zablokowania rachunku finansowego co będzie oznaczało całkowitą niemożliwość korzystania i dysponowania ze zgromadzonych na rachunku środków. W przypadku zastosowania blokady rachunku, instytucja finansowa w terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia jest zobowiązana do odblokowania rachunku.

Trzeci rodzaj to rachunki otwarte po 1 grudnia 2015 r. (tzw. rachunki nowe) w przypadku których oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej należy odebrać każdorazowo w trakcie procedury otwierania rachunku.

Co ważne klient jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej każdej instytucji finansowej w której posiada rachunek finansowy, ponieważ te instytucje muszą oddzielnie przeprowadzić procesy określone w powszechnie obowiązującymi przepisami.

Zwrócić należy uwagę, że niewykonanie przez instytucję finansową obowiązku blokady rachunku finansowego zagrożone jest karą grzywny w wysokości ponad 4.000.000 zł

Szczegółowa informacja na temat blokady rachunku jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
http://www.knf.gov.pl

Wzór dokumentów:


Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej dla klientów indywidualnych

(tj. osób fizycznych, w tym również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wspólników spółki cywilnej)


Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej dla klientów instytucjonalnych

(w tym spółki prawa handlowego, inne osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które ustawa wyposażyła w zdolność prawną).

Bankowość elektroniczna bankNOWY24
Kontakt